Política de Privacidade

Información básica sobre protección de datos

RESPONSABLE CONCELLO DE ARBO CIF: P3600100F
CONTACTO +34 986 665 780 Praza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra.
FINALIDADE Prestación de servizos, envío de información
LEXITIMACIÓN Prestación dous servizos solicitados, cumprimento de obrigacións legais e consentimento do interesado
DESTINATARIOS Non se cederán datos a terceiros, salvo a empregados, colaboradores e provedores cando sexa necesario para a prestación dos servizos e/ou por obrigacións legais
DEREITOS Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL Debe ler a información detallada sobre a protección de datos que aparece máis abaixo

Información detallada sobre protección de datos

Os datos persoais vinculados ao dominio web www.festadalamprea.gal respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016 (679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Quen é o responsable do tratamento?

Datos do responsable:

O Concello de Arbo é responsable de manter un rexistro de actividades de tratamento baixo a súa responsabilidade en cumprimento das obrigacións establecidas no artigo 30 do RGPD.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

O Concello de Arbo tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para:

  1. 1. Xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre a súa tramitación.
  2. 2. Verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren xa proporcionar previamente ou que xa obren en poder das administracións públicas.
  3. 3. Realizar notificacións e tramitar recursos
  4. 4. Xestionar peticións de información, suxerencias e comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

O Concello de Arbo está lexitimado para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co principio de licitudes sinalado no artigo 6 do RGPD e, en concreto, para:

 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a organismos financiadores, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios do Concello de Arbo para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos nos que sexa necesaria. As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, os destinatarios concretos dos datos.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non se solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

Realizaranse transferencias de datos a terceiros países?

Non se producirán transferencias internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 

Terá a posibilidade de retirar a súa consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercer os seus dereitos?

A persoa interesada poderá exercer os seus dereitos sen custo algún, e recibir unha resposta nos prazos establecidos no RGPD e a LOPDGDD, a través dos seguintes medios:

Como pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) situada en C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Cales son as medidas de seguridade?

En cumprimento co artigo 32 do RGPD e @teniendo en cuenta o establecido na Disposición Adicional Primeira da Lei 3/2018 (LOPDGDD), o Concello de Arbo conta cunhas medidas de seguridade establecidas polo seu regulamento interno de seguridade que segue o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) regulado polo Real Decreto 3/2019, do 8 de xaneiro.

NORMATIVA DE APLICACIÓN